اجتماعی و سیاسی

بهائیت

غالباً این مسئله مطرح می شود كه بهائیان از چه مقام ومرجع کشوری باید پیروی کنند ، به ویژه هنگامی كه تعارض بین آرای مقامات کشوری که فرد بهائی در آن شخص ساكن است وجود

0 نظر

موضوع جمعیت، به عنوان عاملی مؤثر در شکل دهی قدرت سیاسی و اقتصادی جوامع و کشورها است . در طول تاریخ ، رشد جمعیت در یک قبیله ، شهر و کشور به معنای قدرت بیشتر حاکمان در آن منطقه بوده است.

0 نظر

رابرت استاکمن ، تاریخ نویس بهائی ، در دهه 1990 ، در مقاله ای درباره جامعه بهائی امریکا چنین نوشت :

0 نظر

بهائیان مهاجرایرانی در امریکا

0 نظر

در غرب خبری نیست

افسران امریکایی

0 نظر

ىر غرب خبري نيست

دوران ریاست شوقی افندی

0 نظر

       بازسازی جامعه بهائی امریکا  1912- 1901

0 نظر

برابرسوابق موجود ، اولین بار نام بهاءالله در امریکا ، بصورت عمومی ، درپارلمان جهانی ادیان ، در شیکاگو ، در سپتامبر 1893 برده شده است .درمقاله ای به قلم  هنری هـ - جسوپ ، رئیس بخش عملیات ت

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۸-۱۳۸۵.

Back To Top